wdw

Ja, wasza Matka, przychodzę i nawiedzam was jako

MATKA i PANI WSZYSTKICH NARODÓW.

TYTUŁ Pani, Matka Wszystkich Narodów” 

W latach 1945-1959 objawiała się Maryja w Amsterdamie pewnej prostej kobiecie Idzie Peerdeman i przekazała jej 56 Orędzi. 11 lutego 1951 r. przedstawiła się jej pod swoim nowym tytułem: Jestem Panią, Maryją, Matką Wszystkich Narodów. (...) Przychodzę właśnie dzisiaj, aby powiedzieć ci, że taką chcę być. Ludzie wszystkich krajów powinni być przecież jednością (11.02.1951).

Tytuł ten wyraża Jej uniwersalne posłanie, dotyczące wszystkich narodów świata: „Pani Wszystkich Narodów chce być zaniesiona do wszystkich, kimkolwiek by oni nie byli. Dlatego otrzymała ten tytuł – od Swojego Pana i Mistrza” (31.12.1951). Ze względu na ten tytuł Pani daje obietnicę: „Ona, pod tym tytułem, uratuje świat” (20.03.1953).

31 maja 1996 r. biskupi holenderscy wydali oficjalne oświadczenie, w którym zezwolili na publiczne oddawanie czci Maryi pod Jej nowym tytułem: "Pani Wszystkich Narodów", a 31 maja 2002 r. ordynariusz miejsca JE biskup J.M. Punt uznał Objawienia Amsterdamskie za nadprzyrodzone.

MODLITWA o zesłanie Ducha Świętego

11 lutego 1951 r., w dniu upamiętniającym pierwsze orędzie z Lourdes, Pani przekazuje Modlitwę:

Panie Jezu Chryste,

Synu Ojca,

ześlij teraz Ducha Twego na ziemię.

Spraw, aby Duch Święty

 zamieszkał w sercach wszystkich narodów

i chronił je od upadku, katastrofy i wojny.

Niechaj Pani Wszystkich Narodów,

która kiedyś była Maryją,

stanie się naszą Orędowniczką.

Amen.

Ta krótka i prosta Modlitwa skierowana jest do Pana Jezusa Chrystusa i pozwala nam prosić o zesłanie Ducha Świętego. „Ta Modlitwa jest dana dla zbawienia świata. Ta Modlitwa służy nawróceniu świata. Podczas wszystkich waszych zajęć odmawiajcie tę Modlitwę. (...) Ludzie tego świata mają się uczyć prosić Panią Wszystkich Narodów, która kiedyś była Maryją jako Orędowniczkę, o uwolnienie świata od upadku, katastrofy i wojny” (31.12.1951). Matka Boża podkreśla: „Nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak wielką moc i znaczenie ma ta Modlitwa u Boga” (31.05.1955). I obiecuje:„Przez tę Modlitwę Pani uratuje świat” (10.05.1953).

Słowa Modlitwy „która kiedyś była Maryją” tłumaczy Maryja sama: „Wielu znało mnie jako Maryję. Teraz jednakże, w tym nowym czasie, który nadchodzi, chcę być Panią Wszystkich Narodów. To zrozumie każdy (02.07.1951).

OBRAZ – objaśnienie

Po tym, jak Pani przekazała Modlitwę, kieruje Ona uwagę widzącej na Jej specjalny sposób objawiania się i prosi o namalowanie Obrazu. Pani stoi na kuli ziemskiej, ponieważ przychodzi do całego świata. Jej twarz, Jej dłonie i stopy są jak u człowieka, ciało jakby Ducha, którym jest przeniknięta. Stoi przed Krzyżem, ponieważ zespoliła się ze swoim Synem w Ofierze Krzyża. Z Jej dłoni wypływają trzy promienie Łaski, Zbawienia i Pokoju, które wolno Jej, jako Pani Wszystkich Narodów, rozdzielać. Promienie padają na narody tego świata, które przedstawione są jako owce. One tak długo nie zaznają spokoju, dopóki nie zaczną patrzeć na Krzyż. Pani mówi: „Ten Obraz będzie użyty jako środek, poprzedzający Pokój i Zbawienie (29.04.1951). Zanieś ten Obraz światu! (...) Ten świat jest w upadku. Świat doznaje katastrofy za katastrofą. Świat ginie ekonomicznie i materialnie. Wojny będą trwały tak długo, jak długo nie nadejdzie pomoc od prawdziwego Ducha (15.11.1951). Jednocześnie Matka Boża zaznacza:  „Ten Obraz będzie pielgrzymować od narodu do narodu, od miasta do miasta” (31.05.1951).

DOGMAT, który przyniesie światu trwały pokój

Obraz Pani Wszystkich Narodów jest przedstawieniem nowego dogmatu piątego, ostatniego i największego dogmatu maryjnego o Maryi jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. Modlitwa i Obraz są przygotowaniem do jego ogłoszenia. Pani mówi: Moje Stopy postawiłam mocno na kuli ziemskiej, ponieważ Ojciec i Syn chcą mnie w tym czasie posłać światu jako Współodkupicielkę, Pośredniczkę i Orędowniczkę. To będzie nowym i ostatnim maryjnym dogmatem” (31.05.1951). „Gdy dogmat, ostatni dogmat w maryjnej historii, zostanie ogłoszony, wtedy Pani Wszystkich Narodów ofiaruje światu pokój, prawdziwy pokój(31.05.1954). Dlatego też Matka Boża błaga nas:Pracujcie i proście o ten dogmat! Błagajcie Ojca świętego o ten dogmat! (31.05.1954).

ŚWIATOWA AKCJA

Obraz i Modlitwa doprowadzą do ogłoszenia dogmatu

Pani prosi z największym naciskiem o danie posłuchu Jej Orędziom ponieważ: „Pan Jezus Chrystus chce jeszcze okazać światu wielką łaskę, a jest nią Słowo, Głos ich Matki, Pani Wszystkich Narodów”  (31.05.1954). Ona ostrzega przed wielkimi zdarzeniami, w przededniu których stoi ludzkość i mówi: „Królestwo Boże jest bliżej aniżeli kiedykolwiek” (31.05.1955). Obiecuje, że po tym, jak zostanie ogłoszony ostatni dogmat maryjny, nadejdzie nowy czas, nowa epoka obiecuje przyjście Ducha Świętego w obecnym czasie, gdyż: „Obecny czas jest Naszym czasem” (11.02.1951 i Orędzia późniejsze).

W Pierwszym Międzynarodowym Dniu Modlitwy Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie w 1997 r., wielu jego uczestników usłyszało po raz pierwszy Amsterdamską Modlitwę i zrozumiało sercem polecenie Matki Bożej, skierowane poprzez widzącą do każdego z nas, aby rozpowszechniać tę pełną mocy Modlitwę i Cudowny Obraz: Chcę, aby to było rozpowszechniane w wielu językach. (...) Rozpowszechniaj to! W przeciwnym razie świat upadnie! W przeciwnym razie świat zniszczy się sam! W przeciwnym razie będą wciąż nadchodziły wojny i nie będzie ustawał zniszczenie!(28.03.1951).

To rozpowszechnianie Jej Modlitwy, przetłumaczonej już na dziesiątki języków świata, oraz Obrazu, nazywa Matka Boża wyraźnie zbawczą i pokojową akcją, w której powinni wziąć udział wszyscy ludzie: „Musi nastąpić wielka Akcja, dla Syna i Krzyża, i dla Orędowniczki, Zwiastunki Pokoju, Pani Wszystkich Narodów (01.04.1951). Ta Akcja nie jest dla jednego kraju, ta Akcja jest dla wszystkich narodów” (11.10.1953). Maryja daje przy tym wspaniałą obietnicę: Przystąpcie z płomiennym zapałem do tego Dzieła Zbawienia i Pokoju, a zobaczycie cuda!”  (01.04.1951). W obrazie padającego śniegu dane było Idzie już przed 46 laty widzieć cudowny wynik Akcji: „Tak jak płatki śniegu unoszą się ponad światem i opadają, tworząc grubą warstwę na ziemi, tak Modlitwa i Obraz rozpowszechnią się po całym świecie i zapadną w sercach wszystkich narodów (01.04.1951). I tak też się dzieje. Począwszy od lat 50-tych, Modlitwa, Obraz i Orędzia znajdują drogę, prawie że niezauważalnie i często w szczególny sposób, aż po krańce ziemi. Modlitwa została już przetłumaczona na więcej niż 60 języków, zaopatrzona w imprimatur Kościoła i razem z Obrazem rozpowszechniona w świecie, w milionach egzemplarzy. Wielka Maryjna Akcja Ratowania Świata od upadku, katastrofy i wojny trwa.

Co my sami możemy uczynić dla

Pani Wszystkich Narodów

Czas nagli! Bóg chce, aby przynoszący światu pokój dogmat był jak najszybciej ogłoszony. Dlatego musimy wszyscy z NIM współdziałać. Jest to proste i możliwe dla każdego do przeprowadzenia. Pierwszy i najprostszy krok, to podpisanie Petycji o nowy dogmat jako nasza pokorna odpowiedź na prośbę Matki Bożej: Błagajcie Ojca świętego o ten dogmat! (31.05.1954). Krokiem kolejnym będzie przekazywanie z miłością, znajomym i nieznajomym, Cudownego Obrazka oraz Modlitwy Pani Wszystkich Narodów. Jeśli ktoś jest przy tym gotów, przez jeden rok przyjąć odpowiedzialność za tzw. Wędrowny Obraz Pani Wszystkich Narodów”, może zgłosić się po niego pod adres, podany w rozdziale pt.: Współpraca. Tym samym podejmie się on pięknego zadania dbania o to, aby Cudowny Obraz wraz z Modlitwą przekazywany był tydzień po tygodniu rodzinom, przyjaciołom, osobom samotnym, więźniom, grupom modlitewnym, parafiom i klasztorom, szkołom, domom opieki społecznej i szpitalom, gdyż właśnie tam cierpią ci mali i słabi, których modlitwa ma największą moc.

W celu odszukania rodzin, gotowych przyjąć do siebie Cudowny Obraz, można, oprócz podawania informacji ustnej, zamieścić komunikat w gazetce parafialnej.

Podczas tygodnia, w którym Cudowny Obraz znajduje się w danej rodzinie, gospodarze zapraszają do siebie wszystkich chętnych do odmówienia Różańca i Amsterdamskiej Modlitwy. W każdą sobotę Obraz przekazywany jest kolejnej rodzinie. Również to przekazanie Obrazu może stać się - poprzez wspólną modlitwę, śpiew i prośbę o szczególne matczyne błogosławieństwo - okazją do skromnej uroczystości. W taki sposób przyjdzie Pani Wszystkich Narodów do całego świata, od miasta do miasta, od kraju do kraju, a prosta Modlitwa utworzy Wspólnotę” (17.02.1952).

Reasumując:

Aby na świecie zapanował PRAWDZIWY POKój., rzeczywistość, której przy naszym dzisiejszym stanie serc nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, należy dać posłuch Matce Bożej poprzez przystąpienie do JEJ Wielkiej Akcji Ratowania świata od upadku, katastrofy i wojny. Polega ona na rozpowszechnianiu Jej Orędzi, Modlitwy i Obrazu, a także na podpisaniu skierowanej do naszego ukochanego Ojca świętego Petycji o nowy dogmat. Wynikiem tej Akcji będzie ogłoszenie nowego, największego i już ostatniego DOGMATU w maryjnej historii o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. Kiedy dogmat zostanie ogłoszony, wówczas zostanie wylany na świat   na nowo Duch święty. i znikną fałszywi prorocy, wojna, niezgoda, brak jedności. Ten czas teraz nadchodzi. To mówi wam Pani Wszystkich Narodów (31.05.1955).

wdw