Vox Populi Mariae Mediatrici

Vox Populi Mariae Mediatrici, łac. „Glos Ludu w sprawie Maryi Pośredniczki jest powstałym w roku 1991 międzynarodowym ruchem ludzi świeckich, którzy stawia sobie za  cel,  doprowadzić do dogmatycznej definicji papieskiej prawdy o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce. W tym celu zbierają prośby wiernych na całym świecie, dla pokornego poparcia naszego Ojca świętego, dla ogłoszenia nowego dogmatu. Trzeba  w tym miejscu przypomnieć, że obydwaj ostatni papieże, którzy definiowali ostatnie dwa dogmaty Maryjne, Pius IX i Pius XII, uważali prośby wiernych za jeden z kryteriów, które doprowadziły do papieskich definicji dogmatów Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  

Założycielem Ruchu Vox Populi Mariae Mediatrici, a w zasadzie jego kontynuatorem jest  dr Mark Miravalle, profesor teologii i Mariologii na Franciszkańskim Uniwersytecie w Steubenville, USA, absolwent Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie. Wykłada teologicznie współodkupicielską rolę Maryi w Piśmie św., Tradycji Apostolskiej i w nauczaniu Magisterium Kościoła, i prosi pokornie naszego Ojca Świętego, papieża Jana Pawła II, o ogłoszenie i zdefiniowanie współodkupicielskiej roli Maryi jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki, jako:Dogmatu chrześcijańskiego objawionego przez Boga, dla słusznej czci Matki Jezusa i dla dobra jednego, świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła Chrystusowego”. Należy zauważyć, że korzenie Ruchu Vox Populi Mariae Mediatrici i sama jego nazwa sięgają roku 1920 i związane są bardzo ściśle z inicjatywami, podejmowanymi wówczas na rzecz kolejnego dogmatu maryjnego – o Maryi jako Pośredniczce wszelkich łask – przez św. Maksymiliana Maria Kolbe i prymasa Belgii kardynała  Wawrzyńca  Józefa  Mercier. Dlatego też  Vox Populi Mariae

Mediatrici przyjął św. Maksymiliana na swojego patrona. Rzeczą  godną  uwagi jest  fakt, że wspomniany wyżej dr M. Miravalle  –  na zdjęciu obok, napisał rozprawę teologiczną, zadedykowaną papieżowi Janowi Pawłowi II i biskupom Kościoła Powszechnego pt. „Maryja - Współodkupicielka, Pośredniczka, Orędowniczka”, która przetłumaczona na 9 języków, rozeszła się po całym świecie w setkach tysięcy egzemplarzy. Pozycja ta została przetłumaczona również  na  język  polski*.  Dr Mark Miravalle występuje często w telewizji i

radiu z odczytami o Najświętszej Maryi Pannie (patrz: www.fifthmariandogma.com oraz www.motherofallpeoples.com). Przekazuje również posiedzeniom Konferencji Biskupów na całym świecie swoje teologiczne rozprawy o JEJ roli jako Współodkupicielki, Pośredniczki wszystkich łaski i Orędowniczki Ludu Bożego.

W dedykacji, zamieszczonej w swojej książce, dr Mark Miravalle pisze:

Niech Matka Jezusa, która przez Jej modlitwy uprosiła zstąpienie Ducha świętego na pierwszych Apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy, wstawi się dzisiaj o NOWE ZSTąpienie DUCHA świętego na najwyższych pasterzy Kościoła, żeby ON ich natchnął i podtrzymał w wielkim zadaniu prowadzenia Ludu Bożego dzisiaj. Niech Duch święty, Duch Prawdy, umocni ich i doprowadzi do proklamacji całej prawdy o Maryi, która jest Córką Ojca, Matką Syna, Oblubienicą Ducha i Matką Kościoła”.

Rzeczą godną uwagi jest, że przedmowę do tej książki napisał kardynał Luigi Ciappi O. P., który służył jako Papieski Teolog dla Piusa XII, Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II.

A oto wyjątek z tej przedmowy:

„Przeczytałem z przyjemnością i podziwem to studium teologiczne o Maryi, Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce... Miałem wielki zaszczyt być profesorem Mariologii studenta polskiego Karola Wojtyły, kiedy uczęszczał w Rzymie na Międzynarodowy Uniwersytet Papieski, Angelicum.

Dzielę się nadzieją dr. Marka Miravalle: 'Pozostaje tylko jedno ostatnie zadanie dla wprowadzenia Maryjnych ról Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki do najpełniejszego uznania i włączenia w życie kościelne Ludu Bożego: ażeby nasz Ojciec święty, na mocy swego urzędu Namiestnika Chrystusowego na ziemi i prowadzony Duchem Prawdy, zdefiniował i ogłosił Maryjne role Współodkupicielki, Pośredniczki wszy– stkich łask i Orędowniczki Ludu Bożego jako chrześcijański dogmat objawiony przez Boga, dla słusznej czci Matki Jezusa i dla dobra jednego świętego powszechnego i apostolskiego Kościoła Chrystusowego'”.

Z ostatniej chwili: W miesiącu wrześniu 2003 ukazała się nowa książka dr. M. Miravalle pt.: „With Jesus” the story of Mary Co–Redemptrix. - pol. Z JEZUSEM Dzieje Maryi Współodkupicielki”. Zostanie ona bezpłatnie rozesłana wszystkim członkom Ruchu Vox Populi Mariae Mediatrici, a także wszystkim kardynałom i biskupom na całym świecie. O polski przekład tej pozycji proszę pytać w wydawnictwie Druk-Allegro.

______________

*

Swego rodzaju uzupełnieniem tej publikacji jest opracowanie pt.: „Maryja Współodkupicielka Odpowiedź na siedem najczęstszych zarzutów” do nabycia w Druk–Allegro).

.

.

.