.

Apel księży kardynałów do biskupów z całego świata

Piąty dogmat Maryjny?

Pięciu księży kardynałów wystosowało list* zachęcający biskupów z całego świata do poparcia petycji skierowanej do Ojca Świętego proszącej o ogłoszenie piątego dogmatu Maryjnego. Autorzy listu postulują, aby Benedykt XVI ogłosił Maryję duchową Matką całej ludzkości, współodkupicielką z Jezusem, pośredniczką wszelkich łask z Jezusem oraz orędowniczką - wraz z Jezusem Chrystusem - całej ludzkości.

Pod listem podpisało się pięciu z sześciu kardynałów, którzy w 2005 r. uczestniczyli w Fatimie w międzynarodowym sympozjum o Maryi jako współodkupicielce: ks. kard. Telesphore Toppo, arcybiskup Rańći w Indiach, ks. kard. Luis Aponte Martínez, emerytowany arcybiskup San Juan w Puerto Rico, ks. kard. Varkey Vithayathil, arcybiskup Ernakulam-Angamaly obrządku syromalabarskiego w Indiach, ks. kard. Ricardo Vidal, arcybiskup Cebu na Filipinach, oraz ks. kard. Ernesto Corripio y Ahumada, emerytowany arcybiskup Miasta Meksyk. W kongresie brał także udział ks. kard. Edouard Gagnon, były przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny, który zmarł w sierpniu ub.r.

Purpuraci podkreślają w liście, że piąty dogmat Maryjny powinien "głosić pełną chrześcijańską prawdę o Maryi". Wskazują, że od lat nauka o Jej miejscu w historii zbawienia jest wyjaśniana, poddawana refleksji przez teologów i obecnie nadszedł już czas, aby ogłosić dogmat o Maryi współodkupicielce. W odniesieniu do reperkusji ekumenicznych i ewentualnych sporów kardynałowie wyjaśniają, że "wielkie znaczenie ma to, iż ludzie innych tradycji religijnych otrzymaliby wyjaśnienie na najwyższym poziomie, jakie jest autentyczne nauczanie Kościoła; że Kościół katolicki odróżnia jedyną rolę Jezusa Chrystusa jako Boskiego i ludzkiego Odkupiciela świata od, co prawda wtórnego i zależnego, uczestnictwa Matki Chrystusa w dziele zbawienia".

Księża kardynałowie dołączyli do listu skierowanego do biskupów angielskie tłumaczenie łacińskiej prośby do Papieża, sformułowanej w 2005 roku. Została ona przekazana Benedyktowi XVI w 2006 roku.

W Kościele katolickim obowiązują cztery dogmaty Maryjne: "O Bożym Macierzyństwie Maryi", "O Maryi zawsze Dziewicy", "O Niepokalanym Poczęciu Maryi" oraz "O wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny".
AKJ, KAI

Nasz Dziennik, Środa, 13 lutego 2008, Nr 37 (3054)

* Oryginał listu w języku angielskim (polski przekład - patrz dalej)

January 1, 2008
Solemnity of the Mother of God

Dear Brother Eminences and Excellencies:

In May 2005, we, as cardinal co-patrons, sponsored a Mariological symposium convened on the subject of the cooperation of the Blessed Virgin Mary in the work of human Redemption at the favored Fatima shrine in Portugal.

After extensive theological presentations delivered by a significant number of cardinals, bishops, and theologians, we concluded the symposium by enacting a votum to His Holiness, Pope Benedict XVI. The votum reads as follows:

Your Holiness, Benedict XVI,

In an effort to enhance the ecumenical mission of the Church, and to proclaim the Gospel of Jesus Christ in all its fullness, we, the undersigned cardinals and bishops who have convened in the favored Marian Shrine of Fatima (May 3-7, 2005), wish to express to you, Most Holy Father, our united hope and desire for the solemn papal definition of the doctrine of the Church regarding Mary Most Holy as the Spiritual Mother of all humanity, the Co-redemptrix with Jesus the Redeemer, Mediatrix of all graces with Jesus the one Mediator, and Advocate with Jesus Christ on behalf of the human race.

In a time of significant confusion amidst the many diverse ecclesial bodies of Christianity, and as well among non-Christian peoples concerning this Marian doctrine, we believe the time opportune for a solemn definition of clarification regarding the constant teaching of the Church concerning the Mother of the Redeemer and her unique cooperation (cf. Lumen Gentium, n. 61) in the work of Redemption, as well as her subsequent roles in the distribution of grace and intercession for the human family.

It is of great importance, Holy Father, that peoples of other religious traditions receive the clarification on the highest level of authentic doctrinal certainty that we can provide, that the Catholic Church essentially distinguishes between the sole role of Jesus Christ, divine and human Redeemer of the world, and the unique though secondary and dependent human participation of the Mother of Christ in the great work of Redemption.

Therefore, Your Holiness, with filial obedience and respect, we wish to present you with this votum of our solidarity of hope for the papal definition of the Immaculate Virgin Mother of God as the spiritual Mother of all peoples in her three maternal roles as Co-redemptrix, Mediatrix of all graces and Advocate, as the ultimate expression of doctrinal clarity at the service of our Christian and non-Christian brothers and sisters who are not in communion with Rome, and as well as for the greater understanding and appreciation of this revealed doctrine concerning the Mother of the Redeemer by the People of God at the outset of this third millennium of Christianity.

We thereby submit this votum accompanied by one possible formulation of the Marian doctrine which we, please God, pray may be solemnly defined by your Holiness:

Jesus Christ, the Redeemer of man, gave to humanity from the Cross his mother Mary to be the spiritual Mother of all peoples, the Co-redemptrix, who under and with her Son cooperated in the Redemption of all people; the Mediatrix of all graces, who as Mother brings us the gifts of eternal life; and the Advocate, who presents our prayers to her Son.

On June 7, 2006, our brother, Telesphore Cardinal Toppo, presented the above votum in Latin to His Holiness on behalf of all the cardinal and bishop participants at the 2005 Fatima Symposium, together with the published acta from the symposium. The Holy Father received the votum and the acta with an accentuated gratitude and his expressed intention to study carefully the acta.

We now write to you, brother cardinals and bishops, to inform you of this votum for the solemn definition of Our Lady as the Spiritual Mother of humanity and its essential roles, and respectfully request your own prayerful consideration regarding the possibility of adding your own esteemed assent to this votum to Our Holy Father. We have enclosed a copy of the original Latin votum for your examination and, if you felt so inspired by Our Lady, you would be free to sign and to forward it on to His Holiness.

Certainly, if it so pleased the Holy Father to proceed with this request, any final formation of the definition would in no manner be bound to the formulation of the enclosed votum, but rather left entirely to his unique charism as the Successor of Peter. It is also noteworthy that over the course of the past fifteen years, over 500 bishops have sent their request for this solemn definition to the Holy See, along with approximately 7 million petitions from the Catholic faithful worldwide.

We thank you for your prayerful consideration of this request on behalf of Our Lady, Mother of the Church and Queen of the Apostles. May she guide you in your discernment of this matter to the wisdom of Jesus Christ, our divine Redeemer, through the counsel of the Holy Spirit, all leading to the fulfillment of the perfect will of our Heavenly Father.

With cordial best wishes in Jesus and Mary,

Telesphore Cardinal Toppo, Archbishop of Ranchi, India; President of the Catholic Bishops’ Conference of India
Luis Cardinal Aponte Martínez, Archbishop Emeritus of San Juan, Puerto Rico
Varkey Cardinal Vithayathil, Major Archbishop of Ernakulam-Angamaly, India
Riccardo Cardinal Vidal, Archbishop of Cebu, Philippines
Ernesto Cardinal Corrippio Ahumada, Primate Emeritus of Mexico

Cardinal Co-sponsors of the Fatima Symposium on Marian Coredemption

Polski przekład listu wysłanego

do Kardynałów i Biskupów z całego świata

1 stycznia 2008 r.

Uroczystośc Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Drodzy Bracia Eminencje i Ekscelencje:

W maju 2005 r., jako kardynałowie współpatronowie, zorganizowaliśmy sympozjum mariologiczne, którego przedmiotem była współpraca Błogosławionej Dziewicy Maryi w dziele ludzkiego odkupienia. Odbyło się ono w Portugalii, w łaskami słynącym sanktuarium fatimskim.

Po obszernych prezentacjach teologicznych, dokonanych przez znaczną liczbę kardynałów, biskupów i teologów, sympozjum zostało uwieńczone napisaniem votum do Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI. Tekst votum przedstawia się następująco:

Jego Świątobliwośc, Benedykt XVI,

W celu uwydatnienia ekumenicznej misji Kościoła i głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa w całej jej pełni, my, niżej podpisani kardynałowie i biskupi, zgromadzeni w łaskami słynącym maryjnym sanktuarium w Fatimie (3-7 maja 2005 r.), pragniemy wyrazić Tobie, Najświętszy Ojcze, naszą wspólną nadzieję i pragnienie na uroczystą papieską definicję doktryny Kościoła, dotyczącą Najświętszej Maryi jako Duchowej Matki całej ludzkości, Współodkupicielki z Jezusem Odkupicielem, Pośredniczki wszystkich łask z Jezusem jedynym Pośrednikiem i Orędowniczki z Jezusem, w imieniu całej rasy ludzkiej.

W czasie znacznego chaosu, jaki zaistniał ze względu na tę doktrynę maryjną wśród wielu różnych kościołów chrześcijańskich, jak również pośród niechrześcijan, wierzymy, iż nadszedł właściwy moment na uroczystą definicję klaryfikacji w stosunku do stałej nauki Kościoła dotyczącej Matki Odkupiciela oraz Jej wyjątkowej współpracy (zob. Lumen Gentium 61) w dziele Odkupienia, a także wynikających z niej ról Maryi w pośrednictwie łaski i orędownictwie za całą rodzinę ludzką.

Jest rzeczą niezmiernie ważną, Ojcze Święty, aby ludzie innych tradycji religijnych otrzymali wyjaśnienie na najwyższym poziomie pewności autentyczności doktryny, jaką możemy zapewnić, że Kościół Katolicki rozróżnia zasadniczo pomiędzy jedyną rolą Jezusa Chrystusa, boskiego i ludzkiego Odkupiciela świata a wyjątkowym, choć drugorzędnym i zależnym ludzkim udziałem Matki Chrystusa w wielkim dziele Odkupienia.

Stąd też, Jego Świątobliwość, z synowskim posłuszeństwem i szacunkiem, pragniemy przedstawić Ci to votum naszej solidarnej nadziei na papieską definicję Niepokalanej Dziewicy Matki Boga jako duchowej Matki wszystkich ludzi w Jej potrójnej roli macierzyńskiej: Współodkupicielki, Pośredniczki wszystkich łask i Orędowniczki, jako ostateczny wyraz doktrynalnej jasności w służbie naszych chrześcijańskich i niechrześcijańskich braci i sióstr, którzy nie są w jedności z Rzymem, jak również dla większego zrozumienia i docenienia przez Lud Boży u zarania trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa tej objawionej doktryny, odnoszącej się do Matki Odkupiciela.

Przedkładamy, zatem, to votum wraz z jednym możliwym sformułowaniem doktryny maryjnej, która – o co prosimy Boga, mogłaby być uroczyście zdefiniowana przez Jego Świątobliwość:

Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, wisząc na krzyżu powierzył ludzkości Swoją Matkę Maryję, by była duchową Matką wszystkich ludzi, Współodkupicielkę, która podlegając Synowi współpracowała z Nim w Odkupieniu wszystkich ludzi; Pośredniczkę wszystkich łask, która jako Matka obdarza nas darami życia wiecznego; oraz Orędowniczkę, która przedstawia Swojemu Synowi nasze modlitwy.

Siódmego czerwca 2006 r., nasz brat, Telesphore Kardynał Toppo, przedstawił powyższe votum w języku łacińskim Jego Świątobliwości, w imieniu wszystkich kardynałów i biskupów, którzy wzięli udział w Sympozjum Fatimskim 2005, wraz z opublikowanymi aktami tegoż Sympozjum. Ojciec Święty przyjął votum i akta z widoczną wdzięcznością i wyrażoną intencją dokładnego ich przestudiowania.

Piszemy teraz do Was, bracia kardynałowie i biskupi, aby poinformować Was o tymże votum dotyczącym uroczystej definicji Maryi jako Duchowej Matki ludzkości i  zasadniczej roli, jaką ta definicja odgrywa, a także po to, aby z należytym szacunkiem poprosić Was o modlitewne rozważenie możliwości dołączenia Waszego szacownego poparcia dla tej petycji do Ojca Świętego. Załączyliśmy egzemplarz łacińskiego oryginału votum do Waszego wglądu, a jeśli Maryja natchnie Was do podpisania się pod petycją, uczyńcie to i prześlijcie prośbę do Jego Świątobliwości.

Ma się rozumiec, iż jeśli Ojciec Święty zechce rozpatrzeć tę prośbę, ostateczne sformułowanie definicji nie musi w żaden sposób ograniczyć się do sformułowania zawartego w votum, ale raczej pozostaje całkowicie otwarte na Jego wyjątkowy charyzmat jako następcy św. Piotra. Warto również dodać, że w ciągu ostatnich piętnastu lat ponad 500 biskupów przekazało do Stolicy Świętej powyższą prośbę razem z petycjami około 7 mln katolików z całego świata.

W imieniu Maryi, Matki Kościoła i Królowej Apostołów, dziękujemy Wam za modlitewne przemyślenie tejże prośby. Niech Matka Boża zaprowadzi Was w rozeznawaniu tej materii do mądrości Jezusa Chrystusa, naszego boskiego Odkupiciela, przez doradztwo Ducha Świętego, doprowadzając wszystko do wykonania doskonałej woli naszego Niebieskiego Ojca.

Z najlepszymi serdecznymi pozdrowieniami w Jezusie i Maryi,

Telesphore Kardynał Toppo, Arcypiskup  Ranchi, Indie – Przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Indii

Luis Kardynał Aponte Martinez,  Arcupiskup Emeryt San Juan w Puerto Rico

Varkey Kardynał Vithayathil, Arcybiskup Ordynariusz Ernakulam-Angamaly w Indiach

Riccardo Kardynał Vidal,  Arcubiskup Emeryt Cebu na Filipinach

Ernesto Kardynał Corrippio Ahumada, Prymas Emeryt Meksyku

Kardynałowie współpatronowie Sympozjum w Fatimie nt. Maryi Współodkupicielki