h Narodó

 

 

 

1 łac. wolno drukować, urzędowy akt administracyjny przełożonego Kościoła zezwalający na druk książek lub wszelkiego rodzaju pism przeznaczonych do rozpowszechniania, które wymagają takiego zezwolenia (KPK z 1983 r. kan. 823-832). Należy podkreślić, że zezwolenie takie jednoznacznie potwierdza, że treść danej książki, pracy czy publikacji jest zgodna z Nauką Kościoła rzymsko-katolickiego. Nie należy jednak utożsamiać imprimatur z zatwierdzeniem przez Kościół tych czy innych objawień, których dana treść dotyczy, ale na pewno jako potwierdzenie, że może być ona dla duszy korzystna.

Należy w tym miejscu zauważyć, że na mocy Dekretu Kongregacji Nauki Wiary z 15 listopada 1966 r., podpisanego przez papieża Pawła VI, zostały zniesione kanony 1399 i 2318 w obowiązującym dotychczas prawie kanonicznym, tym samym zezwa- lając na drukowanie i publikację nowych pism i książek dotyczących prywatnych objawień, wizji, proroctw, cudów bez imprimatur władz kościelnych.

2 łac. Głos Ludu dla Maryi Pośredniczki

3 Ojciec J. Frehe OP był w latach 1917-1967 przewodnikiem duchowym i  spowiednikiem Idy Peerdeman.

4 Była to zapowiedź wyzwolenia Holandii - 5 maja 1945 r.

5 14 maja 1948 r. proklamowane zostało niezależne państwo Izrael.

6 Patrz rozdział pt. "Codzienny Cud"

7 Tak nazywa widząca Najświętszy Sakrament.

8 W r. 1963 kard. Montini został wybrany jako papież Paweł VI i gdy widząca widzi go w telewizji, rozpoznaje w nim tego trzeciego papieża.

9 Później widząca rozpoznała w tym krótką, ale bardzo niszczycielską wojnę w Iraku, w 1991 r. Rzeczywiście ataki rakietowe były dla niej w tamtym czasie zupełnie nieznane, stąd określenie "dziwna wojna".

10 W r. 1949, to jest cztery lata później, po ciężkiej wojnie domowej, proklamowana została Chińska Republika Ludowa.

11  łac. Ja Jestem

12  łac. Módl się i pracuj.

13 Widząca rozpoznała ten obraz, gdy 20 lipca 1969 r. zobaczyła w telewizji pierwsze lądowanie człowieka na Księżycu.

14 łac. Oto człowiek!

15 Grecki monogram Chrystusa. Składają się nań dwie pierwsze litery imienia Chrystusa X i P, po grecku XPISTOS.

16 łac. Chrystus Królestwem!

17 łac. Miastu i światu - uroczyste błogosławieństwo, które papież udziela na Boże Narodzenie i na Wielkanoc.

18 Grecki monogram Chrystusa (również łac. Iessus Hominum Salvator  tzn. Jezus Zbawiciel ludzi).

19 To jest pierwszy raz, kiedy Pani mówi o "orędziu".

20 Uderzająca zgodność ze słowami Pisma świętego, por. Za 13, 1

21 Ojciec Frehe, przewodnik duchowy widzącej, kazał zapytać zjawę, czy jest Maryją i co oznacza "Pani".

22 Ojciec Riccardo Lombardi SJ rozpoczął w 1948 r. swoją "Wyprawę Krzyżową Dobra". Przez wiele lat głosił Ewangelię, w prostych słowach i niestrudzenie, przy czym stale stawiał Miłość Boga w centralnym punkcie swojej pracy ewangelizacyjnej. Nawoływał nie tylko do osobistego nawrócenia, ale i do urzeczywistniania chrześcijańskich ideałów w społeczeństwie. Wywarł przez to głębokie wrażenie i poruszył serca wielu ludzi.

23 Ten obraz rozpoznała widząca wtedy, gdy oglądała w telewizji historyczne spotkanie papieża Pawał VI z dr. Ramsey, arcybiskupem Canterbury. Spotkanie to miało miejsce w r.1966, w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie.

24 1 listopada 1950 r. papież Pius XII ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Maryi Panny.  To zdarzenie jest znamiennym punktem pośród orędzi, które przyjmują teraz nowy obrót. W tym pierwszym orędziu, po ogłoszeniu dogmatu, Maryja nazywa siebie po raz pierwszy "Panią Wszystkich Narodów". W następnych orędziach przekazuje Ona swoją Modlitwę, kieruje uwagę na swój Obraz i mówi po raz pierwszy o ostatnim i największym dogmacie - o Maryi jako Współodkupicielce, Pośredniczce i Orędowniczce.

25 Widząca otrzymała to orędzie w Niemczech.

26 Jako 12-letnia dziewczynka widziała Ida - podczas trzech następujących po sobie sobót w październiku 1917 r. - jakąś piękną, promieniującą “Damę w bieli”. Pierwsza sobota miesiąca, 13 października 1917 r. była dniem, w którym w Fatimie miał miejsce cud słońca.

27 W następnym, 27 orędziu Pani powróci do tego snu.

28 06.01.1953 r. i 19.03.1957 r. papież Pius XII wyda dekrety, w których nakaz bycia na  czczo przed przystąpieniem do Komunii św. będzie bardzo łagodzony. Nakaz ten  zostanie jeszcze bardziej złagodzony przez papieża Jana XXIII.

29 To orędzie otrzymała widząca w Niemczech.

30 Kiedy widząca zobaczyła później w telewizji wycinki z Soboru Watykańskiego II (1962-1965) rozpoznała obrazy, które tutaj opisuje.

31 Te dwa ostatnie zdania wypowiedziała Pani w języku niemieckim.

32 Przewodnik duchowy widzącej, ojciec Frehe, należał do zakonu dominikanów. Niektórzy jego bracia zakonni prosili go o modlitwę w intencji powstania seminarium ojców dominikanów w Afryce.

33 Patrz 23 orędzie.

34 Tego dnia po raz pierwszy Pani ukazała się 31 maja. W niektórych diecezjach obchodzono wtedy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej.

35 Wtedy gdy były przekazywane te ostatnie wskazówki, odnośnie Obrazu Pani Wszystkich Narodów, Obraz już malowano. Namalowane wcześniej chmury musiały zostać przemalowane na owce. Oczywistym jest, że odtworzenie Pani na Obrazie było niezmiernie trudnym zadaniem. W następnym orędziu Pani oznajmia, że jest  zadowolona.

36 Na podstawie dekretu z 21.03.1969 r. święto to zostało przeniesione na dzień 31 maja. Patrz także przypis 56.

37 Pani ma  tutaj na myśli dogmat o Jej Wniebowzięciu, który został ogłoszony 01.11.1950 r. przez papieża Piusa XII.

38 To zdanie wypowiedziała Pani w języku niemieckim.

39 Widząca widzi tutaj papieża Piusa XII.

40 Obraz był w międzyczasie już namalowany.

41 Widząca nie wiedziała, o jakiego papieża chodzi.

42 Początkowo Modlitwa była rozpowszechniana z pominięciem słów "która kiedyś była Maryją", ponieważ biskup sprzeciwił się temu. Pani oznajmia tutaj wyraźnie, że chce, aby te słowa pozostały. To zostało przekazane biskupowi, po czym usunięte słowa zostały ponownie wprowadzone do Modlitwy.

43 Kompletny tekst Modlitwy był w międzyczasie zatwierdzony przez biskupa. Patrz także przypis 42.

44 Widząca otrzymała to orędzie w Niemczech. Obraz Pani Wszystkich Narodów był namalowany w Niemczech i pozostawał tam aż do grudnia 1953 r. Patrz także dodatek: "Cudowny Obraz Pani Wszystkich Narodów".

45 Tutaj Pani wymienia nazwisko osoby, która ufundowała Obraz Pani Wszystkich Narodów.

46 Patrz także rozdział pt.: "Codzienny Cud"

47 Obraz Pani znajdował się jeszcze w Niemczech. Również stamtąd nastąpiło rozpowszechnianie pierwszych obrazków modlitewnych. Patrz także dodatek: "Cudowny Obraz Pani Wszystkich Narodów".

48 Funkcję papieskiego zakrystiana można określić jako: "kościelny papieża". Był on  odpowiedzialny za papieską liturgię w bazylice św. Piotra. Funkcja ta, w międzyczasie zniesiona, była sprawowana przez długi czas przez Holendra, bpa J.E. van Lierde.

49 Patrz także rozdział pt.: "Codzienny Cud"

50 Podczas gdy Pani to mówi, widząca widzi papieża, ale to nie jest papież Pius XII.

51 Modlitwa została przekazana widzącej podczas jej pobytu w Niemczech.

52 Pani ma tutaj na myśli Holandię.

53 Przy tych słowach Pani, widząca widziała przed sobą bardzo wyraźnie papieża Piusa XII.

54 Widząca otrzymała to orędzie w Niemczech, gdzie z początkiem nowego roku koś-cielnego znajdował się jeszcze Obraz Pani Wszystkich Narodów. Pod koniec grudnia 1953 r. został on przeniesiony do Amsterdamu i czasowo umieszczony w domu para-fialnym, należącym do dominikańskiego kościoła św. Tomasza, przy ulicy Rijnstraat. Rok 1954 został ogłoszony przez papieża Piusa XII jako Rok Maryjny, ponieważ 100 lat wcześniej, w r. 1854, ogłoszono dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi Panny. Patrz także dodatek: "Cudowny Obraz Pani Wszystkich Narodów".

55 Po początkowej odmowie wydano jednak później zezwolenie na publiczne wystawienie Obrazu. 19 grudnia 1954 r. Obraz Pani Wszystkich Narodów został uroczyście wystawiony w kościele św. Tomasza, przy ulicy Rijnstraat. Patrz także dodatek: "Cudowny Obraz Pani Wszystkich Narodów".

56 W encyklice "Ad Coeli Reginam" z 11 października 1954 r., papież Pius XII nadał oficjalnie Maryi tytuł "Królowej Nieba i Ziemi". Liturgiczne święto wyznaczone zostało na 31 maja,  to jest na dzień, w którym  uprzednio obchodzono w wielu diecezjach święto Najświętszej Maryi Panny Łaskawej. święto Maryi Królowej zostało przeniesione dekretem z 21 marca 1969 r. na 22 sierpnia. Jednocześnie zostało przeniesione święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z 2 lipca na 31 maja.

57 Piąta tajemnica chwalebna Różańca: "Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi."

58 Rok wcześniej, 10 lipca 1955 r., proboszcz kościoła św. Tomasza usunął potajemnie Obraz Pani i umieścił go na plebanii. Później oświadczono w oficjalnym liście diecezjalnym, iż biskup Haarlem wycofał, na czas prowadzenia badań odnośnie prawdziwości objawień, wcześniej wydaną decyzję, zezwalającą na wystawienie Obrazu Pani w kaplicy kościoła św. Tomasza. Patrz także dodatek: "Cudowny Obraz Pani Wszystkich Narodów".

59 Widząca musiała przyrzec swojemu przewodnikowi duchowemu, że nie przyjdzie w  tym dniu do kościoła św. Tomasza. Pod wpływem jej nalegania, zezwolił on, aby spisane orędzie Pani zostało przekazane przez kogoś biskupowi. Po zapoznaniu się z treścią orędzia biskup oświadczył, że widząca musi dostosować się do wskazówek swojego przewodnika duchowego.

60 Pomimo błagalnej prośby widzącej, aby zadośćuczynić życzeniu Pani, przewodnik duchowy pozostał przy swojej odmownej decyzji. Widząca musiała pozostać w domu.

61 W ten dzień, w południe, w pół do trzeciej, był odmawiany Różaniec. Po każdej tajemnicy odmawiano modlitwę Pani. Było obecnych prawie 500 osób. Modlono się przez cały dzień, aż do wieczora, do rozpoczęcia nabożeństwa.

62 Teraz widząca powtarza za Panią.

63 W tym dniu Pani pojawiła się podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. Niektórzy z ludzi się tym zgorszyli.

64 Pani zwraca tutaj uwagę na niektórych obecnych, którzy Jej orędzia chcieli wykorzystać dla swoich własnych celów.

65 W związku z tym orędziem widząca napisała list do swojego przewodnika duchowego, ojca Frehe - patrz także dodatek: "List, który widząca Ida Peerdeman napisała do swojego przewodnika duchowego, ojca Frehe, w związku z orędziem z 31maja 1957 r.:"

66 Jako znak, że widząca nie powinna powtarzać następnych słów.

67 Teraz widząca znowu powtarza za Panią.

68 "Para-to" i "para-tamto" oznacza tutaj poszukiwanie wytłumaczenia dla obiektywnej prawdy w paranormalnych zjawiskach, parapsychologii itp.

69 Paraklet: słowo pochodzenia greckiego, oznacza Ducha świętego, szczególnie w Ewangelii św. Jana. Paraklet to: Pomocnik, Pocieszyciel, Doradca, Orędownik.

70 Jako znak, że widząca nie powinna za Nią powtarzać.

71 Teraz widząca powtarza znowu za Panią.

72 Dla opisu wydarzeń w tygodniu poprzedzającym to objawienie, patrz także dodatek: "Widząca opowiada, co wydarzyło się w tygodniu, poprzedzającym orędzie z 19 lutego 1958 r.:"

73 Na życzenie swojego przewodnika duchowego, widząca spisała to orędzie i przekazała mu je w zalakowanej kopercie do przechowania, zatrzymując jednocześnie jego kopię. Niezwłocznie po śmierci papieża Piusa XII poinformowała swojego przewodnika duchowego o treści orędzia i dała mu jego kopię do przeczytania. Zalakowany list został następnie przesłany do zakrystiana papieża.

74 W związku z tym orędziem, widząca napisała list do ojca Frehe. Patrz także dodatek: "List, który widząca Ida Peerdeman napisała 21 czerwca 1958 r. do swojego przewodnika duchowego, ojca Frehe, w związku z orędziem z 31 maja 1958 r.:"

75 25 czerwca 1959 r. zostało wyjaśnione widzącej we śnie, że ta wizja jest obrazowym przedstawieniem modlitwy. Patrz także dodatek: "Sen z 24 czerwca 1959 r.:"

 

Pusta