Prawdziwy Pokój

na kartach Biblii

„Gdy dogmat, ostatni dogmat w maryjnej historii, zostanie ogłoszony, wtedy Pani Wszystkich Narodów ofiaruje światu pokój, Prawdziwy Pokój (31.05.1954). Prawdziwy Pokój, narody, to jest Królestwo Boże. Królestwo Boże jest bliżej aniżeli kiedykolwiek (31.05.1955). Nie przynoszę nowej nauki. Przynoszę teraz stare myśli (04.04.1954).

Poniższe cytaty zostały zaczerpnięte z Biblii Tysiąclecia, komentarze zaś, z czterotomowej Biblii Poznańskiej.

Iz 2, 2-5Iz .9, 4-6Iz 11, 6-9Iz 29, 17-24Iz 32, 15-20Iz 65, 17-25Iz 66, 18-23       

2P 3, 13Oz 2, 20-25Oz 3, 5Am 9, 11-15Mi 4, 18Za 3, 10Za 9, 9-10

Ez 34, 11-16Ez 34, 23-31Ap 20, 1-3

.

Iz 2,

2 Stanie się na końcu czasów,
    że góra świątyni Pańskiej
    stanie mocno na wierzchu gór
    i wystrzeli ponad pagórki.
    Wszystkie narody do niej popłyną,

3 mnogie ludy pójdą i rzekną:
    «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską
    do świątyni Boga Jakubowego!
    Niech nas nauczy dróg swoich,
    byśmy kroczyli Jego ścieżkami.

    Bo Prawo wyjdzie z Syjonu
    i słowo Pańskie - z Jeruzalem».

4 On będzie rozjemcą pomiędzy ludami
    i wyda wyroki dla licznych narodów.
    Wtedy swe miecze przekują na lemiesze,
    a swoje włócznie na sierpy.

    Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
    nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

5 Chodźcie, domu Jakuba,
    postępujmy w światłości Pańskiej!

.

Iz 9,

4 Bo każdy but pieszego żołnierza,
    każdy płaszcz zbroczony krwią,
    pójdą na spalenie, na pastwę ognia.

5 Albowiem Dziecię nam się narodziło,
    Syn został nam dany,
    na Jego barkach spoczęła władza.
    Nazwano Go imieniem:
    Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
    Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
6 Wielkie będzie Jego panowanie
    w pokoju bez granic
    na tronie Dawida
    i nad Jego królestwem,
    które On utwierdzi i umocni
    prawem i sprawiedliwością,
    odtąd i na wieki.
    Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

.

Iz 11,

6 Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
    pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
    cielę i lew paść się będą społem
    i mały chłopiec będzie je poganiał.

7 Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie,
    młode ich razem będą legały.
    Lew też jak wół będzie jadał słomę.

8 Niemowlę igrać będzie na norze kobry,
    dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.

9 Zła czynić nie będą ani zgubnie działać
    po całej świętej mej górze,
    bo kraj się napełni znajomością Pana,
    na kształt wód, które przepełniają morze.

.

Iz 29,

17 Czyż nie w krótkim już czasie
    Liban zamieni się w ogród,
    a ogród za bór zostanie uznany?
18 W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi,
    a oczy niewidomych, wolne od mroku
    i od ciemności, będą widzieć.
19 Pokorni wzmogą swą radość w Panu,
    i najubożsi rozweselą się w Świętym Izraela,
20 bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie,
    i wycięci będą wszyscy, co za złem gonią:
21 którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu,
    którzy w bramie stawiają sidła na sędziów
    i odprawiają sprawiedliwego z niczym.
22 Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba,
    który odkupił Abrahama:
    «Odtąd Jakub nie będzie się rumienił
    ani oblicze jego już nie przyblednie,
23 bo gdy ujrzy <swe dzieci>, dzieło mych rąk, wśród siebie,
    ogłosi imię moje jako święte.
    Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego
    i z bojaźnią szanować Boga Izraela».
24 Duchem zbłąkani poznają mądrość,
    a szemrzący zdobędą pouczenie.

.

Iz 32,

15 Wreszcie zostanie wylany na nas
    Duch z wysokości.
    Wtedy pustynia stanie się sadem,
    a sad za las uważany będzie.

16 Na pustyni osiądzie prawo,
    a sprawiedliwość zamieszka w sadzie.

17 Dziełem sprawiedliwości będzie pokój,
    a owocem prawa - wieczyste bezpieczeństwo.

18 Lud mój mieszkać będzie w stolicy pokoju,
    w mieszkaniach bezpiecznych,

   
 w zacisznych miejscach wypoczynku,

19 choćby las został powalony,
    a miasto było bardzo poniżone
.
20 Szczęśliwi! Wy siać będziecie nad każdą wodą,
    puszczając wolno woły i osły.

.

Iz 65,

17 Albowiem oto Ja stwarzam
    nowe niebiosa i nową ziemię

   
 nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów
    ani na myśl one nie przyjdą.

18 Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze
    z tego, co Ja stworzę;
    bo oto Ja uczynię z Jerozolimy wesele
    i z jej ludu - radość.

19 Rozweselę się z Jerozolimy
    i rozraduję się z jej ludu.
    Już się nie usłyszy w niej
    odgłosów płaczu ni krzyku narzekania.

20 Nie będzie już w niej niemowlęcia,
    mającego żyć tylko kilka dni,
    ani starca, który by nie dopełnił swych lat;
    bo najmłodszy umrze jako stuletni,
    a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy.

21 Zbudują domy i mieszkać w nich będą,
    zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce.

22 Nie będą budować, żeby kto inny zamieszkał,
    nie będą sadzić, żeby kto inny się karmił.
    Bo na wzór długowieczności drzewa
    będzie długowieczność mego ludu;
    i moi wybrani długo używać będą
    tego, co uczynią ich ręce.

23 Nie będą się trudzić na próżno
    ani płodzić dzieci na zgubę,
    bo plemieniem błogosławionych przez Pana
    są oni sami, i potomkowie ich wraz z nimi.

24 I będzie tak, iż zanim zawołają,
    Ja im odpowiem;
    oni jeszcze mówić będą,
    a Ja już wysłucham.

25 Wilk i baranek paść się będą razem;
    lew też będzie jadał słomę jak wół;
    a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm.
    Zła czynić nie będą ani zgubnie działać
    na całej świętej mej górze - mówi Pan
.

.

Iz 66,

18 A Ja znam ich czyny i zamysły. Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. 19 Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów.

20 Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci - na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach - na moją świętą górę w Jeruzalem - mówi Pan - podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. 21 Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów - mówi Pan.

22 Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia,
    które Ja uczynię,
    trwać będą przede Mną - wyrocznia Pana -
    tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię.
23 Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu
    i każdego tygodnia w szabat,
    przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon
    - mówi Pan.

.

2 P 3,

13 Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej

      ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.

.

Oz 2,

20 W owym dniu zawrę z nią przymierze,
    ze zwierzem polnym i ptactwem powietrznym,
    i z tym, co pełza po ziemi.
    Łuk, miecz i wojnę wyniszczę z jej kraju,
    i pozwolę jej żyć bezpiecznie.
21 I poślubię cię sobie [znowu] na wieki,
    poślubię przez sprawiedliwość i prawo,
    przez miłość i miłosierdzie.
22 Poślubię cię sobie przez wierność,
    a poznasz Pana.
23 W owym dniu - wyrocznia Pana,
    odpowiem na pragnienia niebios, a one
    odpowiedzą na pragnienia ziemi;
24 ziemia zaś odpowie pragnieniu zboża, wina i oliwy;
    a one odpowiedzą pragnieniu Jizreel.
25 Rozsieję go po kraju,
    zlituję się nad Lo-Ruchamą,
    powiem do Lo-Ammi: "Ludem moim jesteś",
    a on odpowie: "Mój Boże!"»

.

Oz 3,

5 Lecz potem się nawrócą synowie Izraela
    i będą szukać Pana Boga swego
    i króla swego, Dawida;
    z drżeniem pospieszą do Pana,
   do Jego dóbr u kresu dni.

.

Am 9,

11 W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada,
    zamuruję jego szczeliny,
    ruiny jego podźwignę
    i jak za dawnych dni go zbuduję,

12 by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody,
    nad którymi wzywano mojego imienia -
    wyrocznia Pana, który to uczyni.

13 Oto nadejdą dni - wyrocznia Pana -
    gdy będzie postępował żniwiarz [zaraz] za oraczem,
    a depczący winogrona za siejącym ziarno;
    z gór moszcz spływać będzie kroplami
,
    a wszystkie pagórki będą nim opływać.

14 Uwolnię z niewoli lud mój izraelski -
    odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać;
    zasadzą winnice i pić będą wino;
    założą ogrody i będą jeść z nich owoce.

.

Mi 4, 1-3

1 Stanie się na końcu czasów:
    będzie ustanowiona góra domu Pańskiego,
    utwierdzona na wierzchu gór,
    a wystrzeli ponad pagórki.
    I popłyną do niej ludy.

2 Pójdą liczne narody i powiedzą:
    «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską,
    do domu Boga Jakubowego,
    niech nas nauczy dróg swoich,
    byśmy chodzili Jego ścieżkami»,
    bo z Syjonu wyjdzie nauka
    i słowo Pańskie z Jeruzalem.

3 Będzie On rozjemcą między licznymi ludami
    i wyda wyroki na narody potężne, odległe;
    i przekują miecze swe na lemiesze,
    a swoje włócznie na sierpy.
    Naród przeciwko narodowi nie podniesie miecza,
    nie będą się więcej zaprawiać do wojny,

4 lecz każdy będzie siadywał pod swą winoroślą
    i pod swym drzewem figowym;
    i nie będzie tego, kto by niepokoił,
    bo usta Pana Zastępów przemówiły.

5 Choćby wszystkie ludy występowały,
    każdy w imię swego boga,
    my jednak występować będziemy
    w imię Pana, Boga naszego,
    zawsze i na wieki
.

6 W owym dniu - wyrocznia Pana -
    zbiorę chromych,
    zgromadzę wygnańców
    i tych, których utrapiłem.

7 Chromych uczynię Resztą,
    a wyrzutków - narodem mocnym.
    I będzie królował Pan nad nimi
    na górze Syjon, odtąd i aż na zawsze.

8 A ty, Wieżo Trzody,
    Ostojo Córy Syjonu,
    do ciebie dawna władza powróci,
    władza królewska - do Córy Jeruzalem.

.

Za 3,

10 W owym dniu - wyrocznia Pana Zastępów - będziecie się wzajemnie zapraszać, [by odpoczywać] w cieniu winorośli i drzew figowych».

.

Za 9,

9 Raduj się wielce, Córo Syjonu,
    wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
    Oto Król twój idzie do ciebie,
    sprawiedliwy i zwycięski.
    Pokorny - jedzie na osiołku,
    na oślątku, źrebięciu oślicy.

10 On zniszczy rydwany w Efraimie
    i konie w Jeruzalem,
    łuk wojenny strzaska w kawałki,
    pokój ludom obwieści.
    Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza,
    od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi.

.

.Ez 34,

11 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. 12 Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. 13 Wyprowadzę je spomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do ich ziemi i paść je będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. 14 Na dobrym pastwisku będę je pasł, na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku paść się będą na górach izraelskich. 15 Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę układał je na legowisko - wyrocznia Pana Boga. 16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.

.

Ez 34,

23 I ustanowię nad nimi jednego pasterza, który je będzie pasł, mego sługę, Dawida. On je będzie pasł, on będzie ich pasterzem. 24 A Ja, Pan, będę ich Bogiem, sługa zaś mój, Dawid, będzie władcą pośród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. 25 Zawrę z nimi przymierze pokoju, a dzikie zwierzęta wytępię z kraju, tak iż będą mogły [owce] bezpiecznie mieszkać na stepie i spać w lasach. 26 Błogosławić im będę oraz ziemiom wokół mego wzgórza, będę zsyłał deszcz w dogodnym czasie, będzie to deszcz niosący błogosławieństwo. 27 Drzewo polne wyda swój owoc, a ziemia wyda swój plon. Będą oni żyli bezpiecznie w swym kraju i poznają, że Ja jestem Pan, gdy skruszę kłody ich jarzma i wyrwę ich z ręki tych, którzy ich ujarzmiają.
28 Nie będą już odtąd łupem narodów ani nie będą pożerać ich zwierzęta kraju, ale bezpiecznie będą oni żyli, przy czym nikt ich straszyć nie będzie. 29 Sprawię, że nastanie dla nich urodzaj o wielkim rozgłosie, by już nie dręczył ich głód w kraju i by nie musieli znosić szyderstwa narodów. 30 Wtedy poznają, że Ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi, oraz że oni, dom Izraela, są ludem moim - wyrocznia Pana Boga. 31 A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszym» - wyrocznia Pana Boga.

.

Ap 20, 1-3

1 Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba,
    który miał klucz od Czeluści
    i wielki łańcuch w ręce.

2 I pochwycił Smoka,
    Węża starodawnego,
    którym jest diabeł i szatan,
    i związał go na tysiąc lat.

3 I wtrącił go do Czeluści,
    i zamknął, i pieczęć nad nim położył,
    by już nie zwodził narodów,

    aż tysiąc lat się dopełni.
    A potem ma być na krótki czas uwolniony.

.

Ps 46,

10 On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,
    On kruszy łuki, łamie włócznie,
    tarcze
pali w ogniu.

 

 

Przeczytaj także: