ARTYKUŁY

Pani Narodów

Wśród tytułów, jakimi chrześcijanie wzywają pomocy Matki Bożej, znajduje się wezwanie skierowane do Maryi jako Pani Narodów. Wskazuje ono na Matkę Jezusa już nie tylko jako na Opiekunkę i Przewodniczkę poszczególnych ludzi, ale całych społeczeństw, narodów i ludzkości. Tytuł ten ma potrójne uzasadnienie: argumentację teologiczną, wypowiedzi papieskie oraz Maryjne objawienia.

Przesłanki teologiczne

W biblijnych obrazach, jakie Kościół odnosi do Maryi, znajdują się również takie, w których Maryja stanowi niejako „podmiot zbiorowy”. Kiedy na przykład mówimy o Niej jako o „Córze Syjonu” (albo odnosimy do Niej symbol góry Syjon), wskazujemy na Maryję jako na uosobienie społeczności wierzących. To w Niej ludzkość osiąga swoją doskonałość, to Ona jest reprezentantem rodzaju ludzkiego przed Bogiem. Cytowany obraz ma wyraźny wydźwięk narodowy - Maryja uosabia przede wszystkim naród żydowski oraz społeczność, która jest „nowym narodem” - Kościół. Obraz ten ma swe korzenie w scenie Zwiastowania, w której Matka Najświętsza wypowiada swe „fiat” w imieniu nie tylko własnym, ale całej ludzkości: wszystkich pokoleń, języków, ludów i narodów. „Maryja przez swe posłuszeństwo stała się przyczyną zbawienia dla siebie i całej ludzkości” - naucza św. Ireneusz. Jest Ona „przeobrazicielką rodzaju ludzkiego” - dodaje św. Ludwik.

Słowa Ojca Świętego

Dla Jana Pawła II Maryja jest nie tylko Matką poszczególnych uczniów Chrystusa, ale i Panią poszczególnych narodów, zwłaszcza tych, które najbardziej odeszły od Boga. W konsekwencji w wielu papieskich aktach zawierzenia i modlitwach pojawia się słowo „naród”. Jan Paweł II nie tylko zawierza Matce Bożej każdy z narodów, które odwiedza w swych pielgrzymkach i w ten sposób czyni Maryję Panią Meksyku, Argentyny, Irlandii..., ale też oddaje w opiekę Matce Najświętszej narody świata w ogólności, a najbardziej te, które - jak mówił do Maryi w akcie zawierzenia w Fatimie - „stanowiły przedmiot Twej szczególnej miłości i troski”. Poświęca Jej „te narody, które tego najbardziej potrzebują”. Poświęca, to znaczy czyni Maryję ich Panią! Tym samym Kościół wyznacza niejako Matce Bożej nową funkcję: opiekę nad narodami. Oznacza to również, że przed Bogiem ważni są nie tylko poszczególni ludzie; Bóg chce, aby świat zachował swoje piękno wielonarodowości i wszedł do Królestwa jako „świat ludów i narodów”. Maryja, której Bóg zlecił kierowanie ludzkości ku niebu, staje się tym samym opiekunką i strażniczką narodowych tożsamości. Właśnie na tę rolę Maryi wskazuje nauczanie Ojca Swiętego.

Mowi o tym sama Maryja

Jan Paweł II podsumowując treść objawień w Fatimie, stwierdził, że „Matka Chrystusa wzywa nas do włączenia się w akt zawierzenia, przez który świat, ludzkość jako całość, narody i każda poszczegółna jednostka zostają przedstawieni Odwiecznemu Ojcu.”

W ten sposób nawiązał do słów Maryi wypowiedzianych w czasie objawień w 1917 r., w których była mowa o narodzie rosyjskim oraz portugalskim i które zawierały ostrzeżenie, że jeśli świat nie posłucha Jej wezwania „wiele narodów zginie”. To właśnie w odpowiedzi na objawienia fatimskie Portugalia poświęciła się Maryi jako naród w 1929 r., a w 1946 to samo uczynił naród polski.

Troska o poszczególne narody świata musi bardzo leżeć Maryi na sercu, skoro podczas objawień w Amsterdamie w 1945 r. nazwała siebie „Panią Wszystkich Narodów”. Przed czterema laty Kościół zaaprobował ten tytuł i zezwolił na publiczną cześć „Pani Wszystkich Narodów”.

Konstanty Osiński

„Z Niepokalaną”, Nr 2/22/2000, str. 14

.

.

.

.

.

.