Jego Świątobliwość Papież Jan Paweł II

Miasto Watykan

Rzym, Włochy

 

Jego Świątobliwość:

Z synowską miłością, my wierni, pragniemy z pokorą prosić Ciebie, Zastępcę Chrystusa, o uroczyste zdefiniowanie jako dogmatu chrześcijańskiego stałego nauczania Kościoła o roli Maryi jako współodkupicielki z Chrystusem Odkupicielem ludzkości.  Wierzymy, iż takie określenie naświetli całą prawdę o Maryi, Córce Ojca, Matce Syna, Oblubienicy Ducha Świętego i Matce Kościoła.  Dlatego też modlimy się, aby Duch Święty prowadził Cię, Ojcze Święty, do zdefiniowania i ogłoszenia Błogosławionej Dziewicy Maryi Współodkupicielką, Pośredniczką wszystkich łask i Orędowniczką Ludu Bożego. 

Przedłożono z szacunkiem,

Imię:                          M. Teresa MC

                                 --------------------------------------------

Adres:                       54 A. Lower Circular Road

                                 --------------------------------------------

Miasto/Państwo/Kod: Calcutta 16, Indie

                                 --------------------------------------------

Vox Populi Mariae Mediatrici, Głos Ludu na rzecz Maryi Pośredniczki, jest świecką organizacją starającą się o papieskie określenie  Błogosławionej Dziewicy Maryi jako Współodkupicielki, Pośredniczki wszystkich łask i Orędowniczki Ludu Bożego – adres podany jest na odwrocie). Kopiowanie dozwolone; petycje w dowolnej formie można posyłać bezpośrednio do Ojca świętego.

 

Matka Teresa z Kalkuty a Piąty Dogmat Maryjny

Maryja Współodkupicielka, Pośredniczka Wszystkich Łask, Orędowniczka

Do obecnych czasów w historii Kościoła cztery doktryny maryjne zdefiniowane zostały przez Kościół katolicki jako główne dogmaty wiary: Boże macierzyństwo (Sobór w Efezie, 431 r.), stałe Dziewictwo Maryi (papież Marcin I; Sobór Lateraneński, 649 r.), Niepokalane Poczęcie (Bł. Papież Pius IX, 1854 r.) oraz chwalebne Wniebowzięcie Maryi (Papież Pius XII, 1950 r.).

Pozostaje jedno doktrynalne nauczanie maryjne odnoszące się do Maryi jako duchowej „Matki Wszystkich Narodów”, które ukazane jest w Jej trzech macierzyńskich rolach jako Współodkupicielki, Pośredniczki Wszystkich Łask i Orędowniczki, a które nie zostało jeszcze zdefiniowane przez Kościół jako dogmat. Przyjrzyjmy się prostej i świątobliwej mądrości zmarłej Matki Teresy z Kalkuty, zawartej w opisie tych trzech ról Maryi. Oprócz tego, zbadajmy pokrótce w jaki sposób zarówno Pismo święte, jak i nauka Kościoła ukazują i popierają te trzy maryjne role, oraz dlaczego ogłoszenie przez papieża jako piątego dogmatu maryjnego nauki o naszej Matce, Współodkupicielce, Pośredniczce Wszystkich Łask i Orędowniczce, przyniesie, jak mówi  Matka Teresa, „wielkie łaski Kościołowi”.

„Maryja jest naszą Współodkupicielką z Jezusem. Dała Jezusowi Jego ciało i cierpiała z Nim u stóp Krzyża.  Określenie „Współodkupicielka” (Co-redemptrix) znaczy po łacinie „z Odkupicielem”. Przedrostek „co” znaczy „z” Odkupicielem, a nie „równa” Odkupicielowi.

Tytuł maryjny „Współodkupicielka” w żaden sposób nie stawia Maryi na płaszczyźnie równości z Jezusem Chrystusem, naszym boskim Panem i Zbawicielem. Istnieje nieskończona różnica pomiędzy boską osobą Jezusa Chrystusa a ludzką osobą Maryi. Tytuł ten wyraża raczej bliski, jak żadnej innej ludzkiej istoty, udział Maryi z Jej boskim Synem w Jego zbawczym dziele odkupienia.  Dzięki Jej dobrowolnej współpracy, „Niech mi się stanie według Twego Słowa” (Łk 1, 38), Maryja dała Jezusowi Jego ciało, które było narzędziem naszego odkupienia (por. Heb 10, 10).  „Oczywiście że Maryja jest Współodkupicielką.  Ona dała Jezusowi Jego ciało, a to właśnie Jego ciało zbawiło nas”, wyjaśniła Matka Teresa (13 sierpnia 1993).

Punkt kulminacyjny współodkupicielstwa Maryi ma miejsce u stóp Krzyża, kiedy to cierpienie Serca Matki jest złączone z cierpieniem Serca Jej Syna (por. J 19, 26-27). Tak jak uczy nas nasz Ojciec święty Jan Paweł II, Maryja była na Kalwarii „ukrzyżowana duchowo wraz z Jej ukrzyżowanym Synem”, a „Jej rola Współodkupicielki nie skończyła się wraz z wejściem do chwały Jej Syna” (Przemówienie Papieskie, 31 stycznia 1985 r., Guayaquil, Ekwador). Współodkupicielstwo Maryi trwa nadal w rozdzielaniu nam zbawczych łask Kalwarii. 

„Maryja jest Pośredniczką wszystkich łask.  Ona dała nam Jezusa i jako nasza Matka uprasza nam wszystkie Jego łaski.”Kiedy Maryja wypowiedziała swoje „tak” w odpowiedzi na zaproszenie Archanioła Gabriela, przekazała światu Jezusa Chrystusa, Źródło i Dawcę wszelkich łask. Tak więc Maryja jest Pośredniczką wszystkich łask, ponieważ przez swoje dobrowolne „tak” podczas Zwiastowania (por. Łk 1, 38), przekazała ludzkości Jezusa z wszystkimi Jego łaskami.

Maryja pośredniczyła także przy pierwszym publicznym cudzie, który miał miejsce na weselu w Kanie (por. J 2, 1-11). Jednakże kulminacja biblijnej roli Maryi jako Pośredniczki wszystkich łask miała miejsce u stóp Krzyża (por. J 19, 26-27). Ostatnim darem Chrystusa dla ludzkości był dar Serca Jego Matki, ofiarowany każdemu ludzkiemu sercu: „Niewiasto, oto syn Twój... Oto Matka twoja” (J 19, 26-27). Maryja jest duchową Matką Wszystkich Ludzi i przekazuje Ona każdemu otwartemu na łaskę sercu, duchowe łaski wysłużone przez Jezusa odkupieńczą ofiarą Kalwarii. 

„Maryja jest naszą Orędowniczką, wstawiającą się za nami u Jezusa.  Jedynie przez Serce Maryi możemy dojść do Eucharystycznego Serca Jezusa”.

W Starym Testamencie Królowa Matka przedstawiła prośby ludu izraelskiego u tronu królewskiego swojego syna (por. 1 Krl  2, 19).  Wsta-wiennicza rola Królowej Matki jako Orędowniczki swoich dzieci izraelskich, zapowiada rolę Maryi, królewskiej Matki Jezusa, Króla Królestwa Bożego (Łk 1, 32-33).  Maryja, zatem, ukoronowana jako Królowa w Królestwie Bożym (Ap 12, 1), jest Orędowniczką ludu Bożego u tronu Jej Syna, Chrystusa Króla (por. J 2, 1-11).  Przez matczyne Serce Maryi, my jako Jej dzieci, jesteśmy doprowadzeni do Eucharys-tycznego Serca naszego Odkupiciela. 

„Papieskie zdefiniowanie Maryi jako Współodkupicielki, Pośredniczki  i Orędowniczki, przyniesie Kościołowi wielkie łaski”.

Podstawową zasadą tajemniczej relacji pomiędzy Bożą Opatrznością a wolną wolą człowieka jest to, że łaska nie może nam być narzucana na siłę. Łaska powinna być dobrowolnie przyjęta przy współpracy człowieka. Tytuły Maryi są Jej czynnościami. Nie może Ona narzucać nam swej funkcji matczynej i wstawienniczej bez naszej osobistej akceptacji, naszego własnego fiat. Jako Zastępca Chrystusa, który dzierży klucze do „rozwiązywania” i „wiązania” na ziemi kwestii doktrynalnych (por. Mt 16, 16-19), Ojciec święty posiada otrzymaną od Boga władzę, aby ogłosić piąty dogmat maryjny o Maryi Współodkupicielce, Pośredniczce Wszy-stkich Łask i Orędowniczce. Papieska proklamacja piątego dogmatu maryjnego „uwolni Niewiastę” (por. Rdz 3,15) do pełnego wykonywania Jej funkcji matczynej i wstawienniczej jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki.  Papieskie ogłoszenie piątego dogmatu o Maryi będzie definitywnym zapoczątkowaniem Triumfu Niepokalanego Serca Maryi, wielkiego Triumfu Maryi przepowiedzianego w Fatimie, a zatem naprawdę „przyniesie Kościołowi wielkie łaski”.

Prosimy, abyście pamiętali o włączeniu do Waszej codziennej modlitwy Różańcowej, Mszy świętej, Adoracji Najświętszego Sakramentu, osobistych ofiar, tych trzech słów: „w intencji Dogmatu”.  Niech Matka Wszystkich Narodów, Współodkupicielka, Pośredniczka Wszystkich Łask i Orędowniczka wynagrodzi Wam szczodrze za Waszą hojność w Jej sprawie.

Po więcej informacji prosimy o kontakt z Vox Populi Mariae Mediatrici pod adres: P.O. Box 220, Goleta, CA, USA, 93116.  Telefon: (800) 647-9882   Fax: (805) 967-5843   Email: qship@queenship.org    www.voxpopuli.org